Svaret er bilveier, hva var spørsmålet?

Skrevet sammen med Hanna E. Marcussen, publisert i Rogalands Avis 09.04.2013.

Fredag i denne uken lanserer regjeringen Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. De tre regjeringspartiene har de siste ukene lekket ut endel av godbitene, dette er de sakene de håper skal skaffe dem velgere i september. Vi ser hvor dette bærer, og dette er ikke betryggende.

NTP er i dag det fremste politiske verktøyet for den norske samferdselspolitikken. Denne planen lages likevel ikke med utgangspunkt i et helhetsperspektiv der miljøet, innbyggernes ønsker og framtidig behov står i sentrum, nei den lages med utgangspunkt i transportetatenes ønskelister for sine respektive sektorer.

Avinor argumenterer for å bygge ut flyplassene og Jernbaneverket for utbygging av jernbanenettet. Dermed blir dette en kamp hvor nesten alle bidrar for å presse bevilgningene opp, både gode og mindre gode kjøttbiter blir kastet i den samme gryta, resultatet blir ikke bra. Det kan se  ut som om regjeringen mener transport er et gode i seg selv, et mål, og ikke et virkemiddel for å realisere en målsetning.

Miljøpartiet De Grønne mener målet må være best mulig tilgjengelighet av varer, tjenester og sosiale arenaer med minst mulig transportbehov. Vi har derfor utarbeidet vår egen grønne transportplan, også vår plan blir sluppet denne uka. Grønn Transportplan vil ta utgangspunkt i et ønsket samfunn hvor klimautslippene er drastisk redusert. I dette samfunnet kan alle leve greit i byene uten egen bil, og jernbane eller busser er den viktigste transporten imellom byene. Den fysiske aktiviteten er økt, med en høy andel trygg sykling eller gåing, menneskene har tatt tilbake gatene. Persontransport rundt i distriktene skjer med elektriske biler. Det er slutt på lange pendlerturer med bil inn og ut av byene, de som må pendle bruker raske togforbindelser, bybane eller ekspressbusser i egne traseer.

Vi setter altså opp en målsetting som vi mener vi skal kunne realisere innen 2050. Spørsmålet blir da: Hvordan skal vi komme dit?

I Grønn Transportplan vil målene for samferdselspolitikken være å redusere klimautslippene og gjøre transportsektoren mest mulig uavhengig av fossile energikilder. Det neste målet blir å få samferdselspolitikken til å bidra til bedre helse gjennom økt fysisk aktivitet, mindre utslipp og mindre støy. Økt sikkerhet blir et eget mål.

Klima: Miljøpartiet De Grønne vil følge opp de utslippsreduksjonene FN sier vi må ta hvis vi skal unngå mer enn 2 graders global temperaturøkning. Dette vil si at vi må kutte klimautslippene med 40% allerede innen 2020. I klimameldingen som vi la fram i 2012 viste vi i detalj hvordan vi skal klare dette. I 2011 stod innenriks samferdsel for hele 25,9% av klimagassutslippene i Norge, og andelen er økende. I denne situasjonen blir det meningsløst å legge hundrevis av milliarder inn i bilbaserte løsninger som vi vet vil øke utslippene.

Helse: Støy gir redusert livskvalitet og forårsaker sykdommer som tar liv. Vi vet at vegtrafikken står for rundt regnet 80% av støyplagene i Norge. Denne andelen er på vei opp, både trafikken og antallet som må bo langs veiene øker. Vår Grønne Transportplan vil vise tiltak som skal snu trenden og redusere støyplagene med 20% allerede i 2020. Samferdselen skal også endres slik at vi blir mer aktive med mer sykling og mer gåing, her er det store helsegevinster å hente inn.

Sikkerhet: Trafikken dreper jevnlig, selv om dødstallene heldigvis har gått kraftig ned de siste årene. Miljøpartiet De Grønne setter opp en nullvisjon: ingen skal miste livet i den norske trafikken i framtida, og vi er villige til å bruke de virkemidlene som skal til for å nå dette målet. Virkemidlene kan være flere midtdelere, men også redusert fart og bedre overvåking. Det er viktig å sikre fotgjengere og syklister med adskilte traseer og bedre fortau, dette både for å redusere ulykkene og for å øke trygghetsfølelsen slik at flere tør sykle. Bysentrene må i størst mulig grad gjøres bilfrie. Vi kan her og nå ta en Pollestadlekkasje og røpe at Grønn Transportplan kommer til å inneholde et eget belønningsprogram som vil hjelpe kommunene med å finansiere sykkelekspressveier langs de kommunale veiene.

Jernbanen er viktig i et framtidig bærekraftig transportilbud. Grønn Transportplan vil påpeke hvordan vi kan samarbeide med Danmark og Sverige og bygge ut høyhastighetsbaner mellom Oslo og Stockholm og København. Det er viktig at jernbanen på sikt blir et godt alternativ til fly. Her i Rogaland vil jernbanesatsingen i første rekke innebære dobbeltspor til Egersund og penger til å gjenåpne Ålgårdbanen.

Rogalands Avis påpekte i en leder 03. april på at utslippene fra flytrafikken går til himmels og gjør det umulig å nå de klimamålene Stortinget har satt. Dette skyldes at vi både flyr oftere og lengre. Lederen skriver: ”Å love å redusere klimagassutslippene koster ikke så mye, dersom løftene ikke følges opp.

For hvem har lyst til å stramme inn på sydenturene til norske velgere?”

Miljøpartiet De Grønne tør gjøre dette, ikke fordi vi har lyst, men fordi det er nødvendig. På 80 og 90 tallet var flyreiser dyrere og sjeldnere, og vi levde helt greit med det. I Grønn Transportplan lanserer vi derfor en nødvendig flyseteavgift på 600 kroner.

Lekkasjene fra NTP viser at regjeringen ikke har tenkt å følge opp sine egne klimamål. Miljøpartiet De Grønne vil prioritere annerledes, og vi tror faktisk at velgerne er enige med oss i at sikring av barnebarnas framtid er viktigere enn sydenreiser og undersjøiske tuneller.

Vil du vite mer om hvem vi er og hva vi står for også i andre spørsmål? Her i Rogaland starter vi valgkampen med et åpent møte på Arkeologisk Museum fredag 12. april. Stikk innom, hils på våre stortingskandidater, og vi kan fortelle om hvordan vi vil ta Norge og Rogaland videre til en fornybar framtid hvor livskvalitet er i høysetet.

Hanna Marcussen

Torfinn Ingeborgrud

Nr 1 og 2 på MDG sin stortingsliste i Rogaland.

facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>