Ekstremvekst diktert fra Forus?

Publisert i Rogalands Avis 08.10.2013

ekstremvekst diktert fra ForusI neste bystyremøte skal vi behandle en sak om framskriving av folkemengden i Stavanger. Framskriving vil si å vedta en prognose for hvordan folketallet skal utvikle seg. Denne framskrivningen skal så legges til grunn for planleggingen i Stavanger framover.

Rådmannens forslag til politikerne er at vi skal legge opp til en vekst på hele 1,9% hvert år fram til 2030.  Folkemengden skal øke med 47.000 til 177.000 i 2030, dette vil bli en vesentlig sterkere vekst enn det vi har opplevd tidligere i Stavanger kommune. Rådmannen antar at det vil bli vekst i alle aldersgrupper, antar at utflyttingen vil stoppe og antar at fruktbarheten vil øke fra 1,8 til 2 barn pr kvinne. Elevtallet vil på disse 17 årene øke med 5200 elever, nesten en doblet vekst i forhold til de forrige 17 årene da  det økte med bare 2800. I løpet av de neste 17 årene vil det bli behov for mer enn 10 nye store skoler til disse elevene. Det vil også bli behov for 20 nye 150 barns barnehager.

Rådmannens framskriving legger opp til en vekst som er vesentlig sterkere enn det Statistisk Sentralbyrå har beregnet, enda 4 av de 5 siste prognosene fra SSB har vist seg å være for høye. Også Rådmannens prognoser har brukt å ligge på et lavere nivå, og de har ikke bommet noe særlig. Dermed blir dette et oppsiktsvekkende taktskifte.

Spørsmålet vi må stille blir da: Hvor kommer dette taktskiftet fra? Er det begrunnet i landets økonomiske utsikter?

Nei, mange økonomer spår nå en generell utflating og mener at Norge kan bli rammet av problemene som resten av Europa sliter med. Prisene på olje og gass kan komme til å falle, og uansett om dette ikke skjer forventer OD at de enorme investeringene i offshorenæringene, som nå er 10 ganger høyere enn i landbasert næringsliv, vil falle. Stadig flere politikere peker på at oljeavhengigheten må ned, vi må fokusere mer på det vi skal leve av etter oljeepoken. Tyskland har med sin energi-wende pekt på en ny retning. Alle med fullført folkeskole forstår at tapping av en engangsressurs ikke kan vare evig.

Hvor kommer da dette taktskiftet fra?

På side 7 i utredningen fra Rådmannen kan vi lese at det er optimismen i det lokale petroleumsbaserte næringslivet som er lagt til grunn. Vi skal altså rigge om Stavanger og sette i gang en storstilt bygging av skoler og barnehager fordi lederne på Forus kan se for seg en doblet arbeidsstyrke de neste årene. Men dette ønsket fra Næringsforeningen og lederkontorene på Forus er basert på en rekke usikre forutsetninger, og det er totalt uforpliktende. Faller oljeprisene i neste uke legger lederne øyeblikkelig vekk planene om nyansettelser, i stedet vil de starte arbeidet med å redusere arbeidsstyrken.

Men den nye ekstremveksten er også basert på en annen og svært farlig forutsetning: Næringsforeningen og lederne på Forus tar det for gitt at verden ikke skal komme i gang med å kutte i CO2 utslippene. Den nye klimarapporten fra FN forteller oss at muligheten til å holde temperaturstigningen under 2 grader er i ferd med å forsvinne, løsningen vi må håpe på er at verdens ledere raskt kan bli enige om en pris på karbonutslipp som monner.

Den dagen dette skjer vil det oppblåste investeringsnivået i olje og gassektoren falle umiddelbart. Mange av disse investeringene har nemlig en lang tidshorisont, de er basert på en urealistisk tro på at Norge kan fortsette som en storeksportør av olje og gass også etter at CO2utslippene må være tilnærmet null. Den dagen resten av landet kan feire at verdens ledere skriver under en forpliktende klimaavtale vil Stavanger få en haug med alvorlige bekymringer i fanget. Da blir det ikke lenger snakk om voksesmerter, men svikt i skatteinntekter, storstilt fraflytting og rekker med ledige næringslokaler på Forus. Dette fordi oljeavhengigheten har kommet for langt, og nesten alle eggene er lagt i den samme kurven. En prognose på 1,9% årlig vekst til 2030 i Stavanger baserer seg altså på at karbonutslippene skal få fortsette og at klimapolitikken skal mislykkes. Hvis vi politikere setter i gang arbeidet med å rigge Stavanger for en så ekstrem vekst, til tross for at vi sitter på kunnskap om hva denne veksten innebærer, vil vi legge Stavangers framtid  i potten FOR en klimakatastrofe.

En kan si at å vedta en slik prognose ikke vil bety noe, den vil neppe holde, byen har heller ikke klart å gjennomføre tidligere målsettinger om for eksempel boligbygging. Prognosen er ikke realistisk, men desto verre om Stavanger skal ta dette diktatet.

Som ansvarlige politikere må vi se byen i et lengre perspektiv, vi må ta inn over oss at Stavanger har begrenset areal, vi må tåle at det klages fra Næringsforeningen og gjerne la en del av den kortsiktige oljeveksten ende opp i andre regioner. Samtidig må vi ha full innsats på å fortette og utvikle byen til en framtidsby med høy trivsel og lave utslipp, og lære av byer som har lykkes med å øke kollektivandelen og sykkelandelen.

facebooktwittermail

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>